Dưới đây là giá bán key Windows Server 2019, 2016 mới nhất: